POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Rozsah služieb poskytovaných spoločnosťou SLOVRIA SLOVAKIA a. s. je podriadený hlavnému podnikateľskému zameraniu spoločnosti - dodávky technologických investičných celkov na kľúč. Jedná sa o nasledovné oblasti služieb:

Projektová príprava stavby a projektový dozor

K poskytovaniu tejto služby využíva spoločnosť služieb zmluvných projektantov s oprávneniami pre jednotlivé profesie, ktorí od vzniku spoločnosti vytvorili stabilný projektový tím, využívajúci priemernú technickú podporu spoločnosti (zodpovedajúca výpočtová technika, programové vybavenie, koncové grafické zariadenia). Zloženie projektového tímu je závislé od rozsahu a druhu zákazky tak, aby bolo možné vypracovať požadovanú projektovú dokumentáciu stavby. Pre poskytovanie projektových služieb vlastní spoločnosť príslušné oprávenia.

Inžinierska podpora prípravy, realizácie a uvádzania stavby do prevádzky

inžinierske služby, spojené s plánovaním stavby, vypracovávaním bezpečnostnej dokumentácie, programov pre predprevádzkové skúšky, vyhodnocovaním skúšok a vypracovávaním prevádzkových predpisov a ďalej predprevádzkovej a prevádzkovej dokumentácie pre zákazníka zabezpečuje tím pracovníkov spoločnosti s príslušným vzdelaním zodpovedajúcim jednotlivým profesiám.

Koordinácia stavby v priebehu realizácie a stavebný dozor

Koordináciu stavieb zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou stavieb, vlastniaci príslušné profesné oprávnenia pre stavebný dozor a vedúceho stavby.

Montáže strojnej časti technologických celkov

Montážne práce pri budovaní technologických celkov zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom vlastnej montážnej skupiny pozostávajúcej z kvalifikovaných zváračov a zámočníkov zabezpečujúcich prípravné práce k zváraniu, zváranie, osadzovanie a montáž aparátov. Prácu zváračov a zámočníkov riadia jednotliví koordinátori a zváračský  technológ. Montážna skupina je vybavená potrebným technologickým zariadením (zváracie aparáty, rezacie a vŕtacie nástroje ap.) 

Montážne a pomontážne skúšky

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Predprevádzkové skúšky a uvádzanie do prevádzky

Pre výkon týchto služieb je zostavovaný zvláštny tím, pozostávajúci z projektantov, inžinierov, koordinátorov a montážnikov, všetko pracovníkov, ktorí sa zúčastňovali predchádzajúcich častí stavby. Ich úlohou je predprevádzkovými skúškami preukázať schopnosť technologického celku dosiahnuť projektové technologické a bezpečnostné parametre pri dosiahnutí požadovanej kvality a množstva produktu. Tieto skúšky sú vykonávané podľa vopred vypracovaných programov, odsúhlasených zákazníkom, za jeho úzkej spoluúčasti. Súčasťou týchto skúšok je spravidla i zaškolenie obslužného personálu. Výsledky skúšok sú vyhodnocované podľa vopred stanovených kritérií. O ich výsledkoch sú vypracovávané záznamy, ako podklad pre vydanie súhlasu k prevádzke. v prípade požiadavky zákazníka, tento tím zabezpečuje i uvedenie technologických celkov do skúšobnej prevádzky.

Riadenie kvality dodávok a služieb

Všetky vyššie uvedené služby, ako i obchod a servis sú vykonávané podľa smerníc a procedúr systému riadenia kvality, vypracovaného na základe medzinárodných noriem ISO 9000.

Obchodné činnosti

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Servis

Záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení a technologických aparátov zabezpečuje spoločnosť jednak vlastnými zamestnancami, prípadne pracovníkmi subdodávateľov, podľa dohodnutých podmienok dodávky.