Pre zákazníkov zaisťujeme:

  • spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie,
  • realizáciu technologických celkov na kľúč,
  • kusovú dodávku strojno-technologického zariadenia,
  • dodávateľskú montáž a šéfmontáž,
  • vykonávanie komplexných skúšok a uvádzanie do prevádzky,
  • dodávku a montáž zariadení na meranie a reguláciu,
  • poradenské služby v oblasti technológie a riadiacich systémov.

Pre splnenie týchto náročných činností a stavieb disponuje spoločnosť odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami pri projektovaní, realizácii a uvádzaní priemyselných stavieb do prevádzky.