REFERENCIE SPOLOČNOSTI SLOVRIA SLOVAKIA a. s.

Na trhu od roku 1997.

r. 2023

Montáž a opravy technologických zariadení pre ZSE ELEKTRÁRNE s. r. o.
Dodávka 30 m3 nádrží na skladovanie chladiva, projekt VAILLANT Senica pre ETEC, s. r. o. (prebieha)
Realizácia dodávok a montážne práce pre časť COOLING WATER na projekte VAILLANT Senica pre ETEC, s. r. o. (prebieha)
Realizačné činnosti na projektoch vyraďovania JE V1 pre Jacobs Slovakia, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 
Rekonštrukcia CHÚV na DÚV - vybudovanie nového technologického zariadenia na výrobu deionizovanej úžitkovej vody pre JAVYS, a. s. (prebieha)

r. 2022

D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 
 
Zvyšovanie odolnosti vybratých SKK pre extrémnych externých udalostiach - ventilátorové chladiace veže, centrálna čerpacia stanica - pre JOMA STAV, s.r.o. a koncového užívateľa JAVYS, a.s. 
Montáž a opravy technologických zariadení, servisné práce,  pre ZSE ELEKTRÁRNE s. r. o.
Servis a opravy prietočných častí a príslušenstva parných turbín TG 253 MW v SE EBO pre Energoinvest, a. s.  
Rekonštrukcia CHÚV na DÚV - vybudovanie nového technologického zariadenia na výrobu deionizovanej úžitkovej vody pre JAVYS, a. s.
Rekonštrukcia sklárskeho agregátu pre PKI - Teplotechna Brno, s. r. o. a konečného užívateľa John Manville Slovakia, a. s. 
Realizačné činnosti na projektoch vyraďovania JE V1 pre Jacobs Slovakia, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 

r. 2021

Realizačné činnosti na projektoch vyraďovania JE V1 pre Jacobs Slovakia, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Mimozáručný servis celotelových monitorov kontaminácie osôb pre JAVYS, a. s. 
Výroba a montáž oceľovej strechy na objekte 724 v JE A1 pre JOMA STAV, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 
D4.1 - modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - montáž 2 havarijných nádob 675 m3 pre PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 
Monitory kvapalných RA výpustí  - systém monitorovania odpadových vôd - pre JAVYS, a. s. 
Dodávka a montáž VZT - vzduchotechnického zariadenia v objekte SO 724 pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s. 
D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Zvyšovanie odolnosti vybratých SKK pre extrémnych externých udalostiach - ventilátorové chladiace veže, centrálna čerpacia stanica - pre JOMA STAV, s.r.o. a koncového užívateľa JAVYS, a.s.
Montáž a opravy technologických zariadení, pre ZSE ELEKTRÁRNE s. r. o.

r. 2020

Mimozáručný servis celotelových monitorov kontaminácie osôb pre JAVYS, a. s.
D4.1 - modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - montáž 2 havarijných nádob 675 m3 pre PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - dodávka a montáž oblicovky a technologických častí pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Dodávka a montáž potrubí SO 840M - PSVP pre ZTS VVÚ Košice, a. s.
Dodávka prístrojového vybavenia a príslušenstva pre zložky RMS a na ÚVZ v SR pre Úrad Verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky
Výroba a montáž oceľovej strechy na objekte 724 v JE A1 pre JOMA STAV, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
D4.1 - modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - montáž 2 havarijných nádob 675 m3 pre PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Realizačné činnosti na projektoch vyraďovania JE V1 pre Jacobs Slovakia, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Monitory kvapalných RA výpustí - systém monitorovania odpadových vôd - pre JAVYS, a. s.
 
Dodávka a montáž VZT - vzduchotechnického zariadenia v objekte SO 724 pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.

r. 2019 - 1997

C8 - integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice BIDSF 010 3 001 - dodávky a realizácie pre ZIPP BRATISLAVA, s. r. o. 
Projekt vyraďovania JE V1 - fragmentácia A1 pre Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s. r. o. 
 
Mimozáručný servis celotelových monitorov kontaminácie osôb pre JAVYS, a. s.
D4.2 - úprava prechodiek, prekládka potrubí, pripojenie nových bazénov, demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu pre NS Slovensko, s. r. o.
D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - dodávka a montáž oblicovky a technologických častí pre Metrostav, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Pomocné práce pri príprave zariadení a mobilizácii techniky pre činnosti pre JE Mochovce
Práce  pri prestavbe kovových RAO pre JAVYS, a. s. 
Realizácia prechodiek pri výstavbe bazénov WCW 
D4.1 - modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení - montáž 2 havarijných nádob 675 m3 pre PACOVSKÉ STROJÍRNY, a. s. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Realizačné činnosti na projektoch vyraďovania JE V1 pre Wood, s. r. o. a konečného užívateľa JAVYS, a. s.
Rekonštrukcia zásobnej nádrže mazutu v Teplárni Trnava
Rozhodujúci podiel tuzemských dodávok pre stavbu spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach a od r. 1997 ako generálny dodávateľ stavebnej a technologickej časti
Dodávateľ bitúmenačnej linky pre JE v Jaslovských Bohuniciach
JE v Jaslovských Bohuniciach
NCHZ Nováky
TEPLOTECHNA Brno
SLOVALCO Žiar nad Hronom
Johns Manville Trnava
Rekonštrukcia potrubného mosta v NCHZ Nováky
Realizácia malej rekonštrukcie V1 v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s KP, a. s. Brno
Rekonštrukcia 20 t žeriavu na úložisku rádioaktívneho odpadu v AE Mochovce
Inžinierske činnosti a projekčné práce na medzisklade vyhoreného paliva v AE Jaslovské Bohunice
Inžinierske činnosti na 1 a 2 bloku AE - Mochovce
Zámočnícke a zváračské práce na 1 a 2 bloku AE - Mochovce
Vyraďovanie A1 AE Bohunice - projektová príprava a realizácia úloh
- optimalizácia systému vypúšťania odpadových vôd zo spracovateľských liniek RaO do kanalizačného  systému JE A1
- optimalizácia technologických rozvodov systému stlačeného vzduchu a systému chladiacej vody
Diskontinuálna bitúmenačná linka PS 44/2. etapa
Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V1 - 2. blok, systémov TVD, SSK a ECCS
Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V1 - 1. blok, systémov TVD, SKK  a ECCS
Projektové a realizačné práce na rozvode stlačeného vzduchu a vákuového systému technologických liniek pre INVENSYS Trnava
Dodávka a montáž potrubných systémov na stavbe "Taviaci agregát č. 5" ako subdodávateľ spoločnosti Teplotechna Brno
Dodávka a montáž vetrania elektrolýznej haly na stavbe "Rozšírenie elektrolytickej výroby" SLOVALCO Žiar nad Hronom
Dodávka a montáž technologických zariadení linky "Drvenie, elektrolytickej výroby" na stavbe "Rozšírenie elektrolytickej výroby" SLOVALCO Žiar nad Hronom, potrubné systémy, filtračné zariadenia, silo 500 m3 a technologické oceľové konštrukcie
Opravy, údržba a diagnostika vzduchotechnických systémov v SE VYZ, o. z. Jaslovské Bohunice
 
Montážne práce a inžinierske činnosti na rekonštrukcii JE V2 Jaslovské Bohunice - 3. a 4. blok, systémov TVD, HCČ, PSA, SHN
Montážne práce na seizmickom zodolnení JE V2 Jaslovské Bohunice
Montážne práce na stavbe taviaci agregát č. 3 Johns Manville Trnava
Projektové a montážne práce na stavbe FS KRAO Mochovce
Rekonštrukcia spaľovne BSC v SE VYZ, o. z. Jaslovské Bohunice